Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ bị siết chặt

Trái phiếu doanh nghiệp chính là một kênh huy động vốn hiệu quả cho các...