Thời gian cơ cấu nợ được kéo dài thêm đến 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước vừa có có quy định bổ sung và sửa đổi. Trong...