Quy định mới về ngân hàng khi mua tín phiếu và chứng chỉ tiền gửi

Các tổ chức tín dụng (TCTD), và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi và có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng không được mua trái phiếu chuyển đổi. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 12/2021 quy định về việc TCTD; chi nhánh của ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước. Cùng astrowhse.com tìm hiểu về quy định mới này trong nội dung bài viết sau.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng

Theo quy định, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu DN và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong giấy phép do NHNN cấp.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do ngân hàng khác phát hành trong nước.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng

Cụ thể, thông tư này quy định về việc tổ chức tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (sau đây gọi là giấy tờ có giá) chưa đến hạn thanh toán. Mà bên mua nhận chuyển giao quyền sở hữu và không kèm theo cam kết bán. Mua lại giấy tờ có giá hoặc bảo lưu quyền truy đòi.

Các ngân hàng chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ; có giá đến ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi của giấy tờ có giá đó.

Theo đó, các ngân hàng được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp; và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

TCTD chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Bên mua, bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua, bán giấy tờ có giá phù hợp; với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua, bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán. Và chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi. Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Không trong tình trạng đang được chiết khấu, tái chiết khấu.

 trái phiếu
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD; Luật Chứng khoán, Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán. Quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, Thông tư 12 cũng quy định rõ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua đến ngày đến hạn thanh toán gốc và lãi của giấy tờ có giá đó. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Kết luận

Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính. Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua bán với tổ chức (bao gồm cả TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Mọi giao dịch mua, bán giấy tờ có giá phải được thể hiện bằng hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Thỏa thuận về mua, bán giấy tờ có giá phải bao gồm tối thiểu các nội dung. 1- Thông tin về bên mua, bên bán; 2- Tên gọi giấy tờ có giá; TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; thời hạn giấy tờ có giá; ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi của giấy tờ có giá; giá trị theo mệnh giá giấy tờ có giá; 3- Ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá; 4- Số tiền thanh toán tiền mua giấy tờ có giá; 5- Quyền và nghĩa vụ của bên bán, bên mua.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *