2021-2025: Chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Theo Chương trình hành động do Bộ Tài chính ký Quyết định ban hành ngày 7/7/2021, một số chỉ tiêu đã được nêu gồm việc động viên thu NSNN 2021 -2025 hợp lý, để cạnh tranh và hút vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó là việc thực hiện đúng dự toán, kiểm soát bội chi với mục tiêu tổng chi NSNN cho giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó cố gắng tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên xuống 60% – vẫn chiếm phần lớn tổng số chi của NSNN.

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Trong đó 28% chi cho đầu tư phát triển. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 7/9/2021. Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 - 2026
Theo Chương trình, tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng

Chương trình hành động của Bộ Tài chính có 11 nhóm giải pháp. Được cụ thể hóa thành 275 sản phẩm. Bao gồm 182 văn bản quy phạm pháp luật. (15 Luật của Quốc hội; 12 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 50 Nghị định của Chính phủ; 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 92 Thông tư; Quyết định của Bộ Tài chính). 32 Đề án, Chiến lược và 61 báo cáo các loại.

Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Chương trình hành động. Là cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể: Xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN giai đoạn 2021-2025 hợp lý. Vừa có sức cạnh tranh. Thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. Trong đó, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân. Vừa đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách. Góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Tỷ lệ huy động vào NSNN giai đoạn 2021-2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP. Trong đó từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP. Tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng ngân sách nhà nước. Như vậy, có thể thấy thu ngân sách vẫn tiếp tục theo định hướng tăng thu từ nội địa. Giảm thu từ xuất nhập khẩu.

Phấn đấu tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên

Thực hiện đúng dự toán NSNN được Quốc hội quyết định. Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Phấn đấu tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên
Thực hiện kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phấn đấu: Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%. Tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước.

Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%. Giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng. Trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng. Chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng…

Như vậy, theo Chương trình này. Chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước. Chi cho đầu tư dù cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.

Đối với nợ công, bảo đảm an toàn nợ công với các mục tiêu: Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP (giai đoạn trước là 65% GDP). Ngưỡng cảnh báo là 55% GDP. Trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP. Ngưỡng cảnh báo là 45% GDP. Trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP. Ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Xem thêm các tin tức khác của astrowhse.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *